Δελτία Τύπου

Επίσκεψη της Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Μαρίας Κόλλια- Τσαρούχα στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

H Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών ΥποθέσεωντηςΒουλής των Ελλήνων, βουλευτής Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα επισκέφθηκε χθες τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, όπου είχε συνάντηση με τον Γ.Γ. και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουσκούκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την περεταίρω αναβάθμιση της Δια Βίου Μάθησης στη χώρα μας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

 • Η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στη (δια βίου) μάθηση
 • Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικογένεια      

Συμφωνήθηκε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί με βασικό στόχο την ενίσχυση της πολιτικής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε ό,τι αφορά στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

 Εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) σε εφαρμογή

1. Του ν. 3386/2005 ( Φ.Ε.Κ. 212/τ. Α΄/23.8.2005) <<Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελληνική Επικράτεια>>.

2. Το Π.Δ. 150/2006 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α’/31-7-2006) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ’ αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» και

3. Την υπ΄ αριθ. 16928/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1638/17-8-2007 τ. Β) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα»

4. Την υπ΄ αριθμ. 999/2008 (Φ.Ε.Κ. 353/4-3-2008 τ.Β) τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 16928/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1638/17-8-2007 τ. Β)  

5. Την υπ’ αριθμ. 5017/2008 (Φ.Ε.Κ. 2479/5-12-2008) απόφαση «Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, του έτους 2009». Και το υπ’ αριθμ. 248/13-2-2009 Φ.Ε.Κ. που αφορά στη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 5017/11-11-2008.

ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 και ώρα 9:00, στα ακόλουθα εξεταστικά κέντρα :

Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπ.Ε.Π.Θ. οργάνωσε και λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπάγεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το Έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

O «Οδυσσέας» απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε υπηκόους Τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω,χωρίς καμία διάκριση, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Το Έργο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης, απαραίτητων στοιχείων για την ενεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία για το Σύστημα Πιστοποίησης.

Read more: Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική...Θέμα: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - εφαρμογή του προγράμματος εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010"

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, σε ψήφισμα του για τη «Δια Βίου Μάθηση» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει:

-να ενθαρρύνονται συνεχώς οι εργοδότες να μεριμνούν για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων τους, καθώς και να τους παρέχονται κίνητρα που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων να συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης

-να λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα άτομα από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον και με ειδικές ανάγκες, οι πρώην τρόφιμοι αναμορφωτηρίων και οι πρώην κρατούμενοι

- να ενθαρρύνονται κυρίως οι γυναίκες, προκειμένου να συμμετέχουν στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, και εν προκειμένω πρέπει επίσης να προσφέρονται και να προωθούνται ειδικά προγράμματα για τη στήριξη της διά βίου μάθησης των γυναικών

-να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και να δημιουργούνται κίνητρα για αυτούς, προκειμένου να συμμετέχουν στα προγράμματα διά βίου μάθησης•

-να προσδίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα στα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης των ενηλίκων στις μειονεκτικότερες κατηγορίες ατόμων στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στους νέους, στις γυναίκες, ιδίως των αγροτικών περιοχών, και στους ηλικιωμένους

Read more: Θέμα: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση,...Μαθήματα Πολιτισμού και Αισθητικής: Δωρεάν για τους Έλληνες Πολίτες, αλλά και για όσους επέλεξαν να ζήσουν στην Ελλάδα.

Σας ενδιαφέρει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Ιστορία και ο Πολιτισμός; Θέλετε να αποκτήσετε γνώσεις πάνω στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική;

Μήπως σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε με τη φωτογραφία ή τη ζωγραφική; Θα θέλατε να παρακολουθήσετε μαθήματα δημιουργικής γραφής; Θέλετε να μάθετε πώς να εκδώσετε μια τοπική εφημερίδα;

Αυτά είναι μόνον μερικά από τα δεκάδες προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του ΥπΕΠΘ, που προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Εσείς αρκεί μόνον να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της περιοχής σας και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί θα σας κατευθύνουν για τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθείτε στα διάφορα τμήματα που λειτουργούν.

Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας και παράλληλα να μην ξοδέψετε τα χρήματά σας, μπορείτε να προσφέρετε αυτό το δώρο της μάθησης στον εαυτό σας.

Read more: Μαθήματα Πολιτισμού και Αισθητικής: Δωρεάν για τους Έλληνες Πολίτες, αλλά και για όσους επέλεξαν...More Articles...

 1. Προστατεύουμε το περιβάλλον, μαθαίνοντας γι’ αυτό!
 2. Ανανέωση του «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ Γενικής Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του ΥπΕΠΘ και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
 3. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Η Δια Βίου Μάθηση στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας
 4. Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια καινούργια αρχή
 5. Δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών
 6. «Οι Σχολές Γονέων άλλαξαν τη συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά μου»
 7. «Ποιότητα και αξιολόγηση παντού, ποιότητα και αξιολόγηση όλων»
 8. Συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με θέμα « Η Δια Βίου μάθηση ως βασική εκπαιδευτική διαδικασία καταπολέμησης του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία»
 9. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας
 10. Η εκπαίδευση των μεταναστών και η Πιστοποίηση της επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ