Έναρξη του Προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών»

Το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011, ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών», που εντάσσεται στο Έργο «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης» του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.).

Το Έργο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Βασικός σκοπός του είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πέραν του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών» το έργο περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 100 ωρών και «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης», «Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών ΣΔΕ» και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση» διάρκειας 25 ωρών.

Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών» περιλαμβάνει τη λεπτομερή αναδρομή στο προφίλ και το ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, στο πλαίσιο και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών καθώς και την παρουσίαση των εκπαιδευτικών υλικών και της μεθοδολογικής διάστασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 25 ώρες, από τις οποίες οι 15 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 10 ώρες μέσω δύο διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα ξεκινά με την επιμόρφωση των πρώτων 150 εκπαιδευτών για την εκπαίδευση 5.000 εκπαιδευτών του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., στελεχών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καθώς και στελεχών φορέων που υλοποιούν προγράμματα διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. Συνολικά θα λειτουργήσουν οχτώ (8) τμήματα, εκ των οποίων τρία (3) στην Αθήνα, τρία (3) στη Θεσσαλονίκη και δύο (2) στην Πάτρα.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ