Ολοκλήρωση της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 η δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη στον διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=43, με θέμα τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο πλαίσιο των αρχών της διά βίου μάθησης. Τη διαβούλευση είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συμμετείχαν σε αυτή, με προτάσεις και σχόλια, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων.
Τα σχόλια τα οποία κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και όσες επιπλέον προτάσεις υποβλήθηκαν σε μορφή κειμένου εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων και αρκετών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα αναλυθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό για την δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο στη συνέχεια θα αντιστοιχισθεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework/EQF).
Με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όλες οι μορφές τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων θα συσχετίζονται μεταξύ τους, ενώ τα αποτελέσματά τους θα αναγνωρίζονται και θα πιστοποιούνται στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα ενισχύσει τη διαφάνεια στα προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την εργασία.
Τα σχόλια που κατατέθηκαν βασίστηκαν στα ακόλουθα κατευθυντήρια ερωτήματα:
1. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) σε αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό σας βρίσκει σύμφωνους;
2. Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει κατά τη γνώμη σας ο φορέας που θα επιφορτιστεί με την υλοποίηση του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων;
3. Είναι ρεαλιστικός ο χρονικός ορίζοντας συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (μέσα στο 2011);
4. Συμφωνείτε με τους στόχους που έχουν τεθεί για το ΕΠΠ; Αν όχι, ποιες είναι οι αντιρρήσεις ή ενστάσεις σας;
5. Ποιες προσδοκίες συνδέουν το φορέα σας ή την οργάνωση σας με την καθιέρωση του ΕΠΠ;
6. Ποιοι στόχοι θα έπρεπε, κατά την άποψη του φορέα σας ή της οργάνωσης σας, να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα; Μήπως υπάρχουν κάποιοι στόχοι που δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης;
7. Το ΕΠΠ θα πρέπει να λειτουργήσει πρωταρχικά ως πλαίσιο πληροφόρησης και προσανατολισμού ή να συμπεριλαμβάνει και δεσμευτικά-κανονιστικά στοιχεία; Εάν ναι, ποια;
8. Η κατηγοριοποίηση των αποκτούμενων προσόντων σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες ωφελεί κατά βάση τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων; Εάν όχι, ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν;
9. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούνται και επιμέρους προσόντα (π.χ. με τη βοήθεια συστήματος πιστωτικών μονάδων) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων; Ποιες δυσκολίες διακρίνετε σ’ αυτήν την περίπτωση;
10. Αποτελούν οι έννοιες τυπική εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση κατάλληλο εργαλείο για να περιγράψουν με ικανοποιητικό τρόπο όλα τα είδη μάθησης που αποκτώνται στην Ελλάδα;
11. Σε ποιους κλάδους εμφανίζεται η αναγκαιότητα επέκτασης της αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης ως ιδιαίτερα επείγουσα;
12. Ποια διαδικασία έχει ακολουθήσει ο φορέας σας ή η οργάνωση σας ως προς τον επιδιωκόμενο προσανατολισμό στα μαθησιακά αποτελέσματα; Εάν οι κανονισμοί εκπαίδευσης & κατάρτισης και τα αναλυτικά προγράμματα σας περιλαμβάνουν μαθησιακά αποτελέσματα, παρακαλούμε να τα παρουσιάσετε σύντομα.
13. Αποτελεί η προτεινόμενη μήτρα για την εκτίμηση των προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα ένα κατάλληλο ή χρήσιμο εργαλείο;
14. Θεωρείτε ότι ο προσανατολισμός στα μαθησιακά αποτελέσματα έχει νόημα, είναι μεσοπρόθεσμα εφικτός και οδηγεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων; Εάν όχι, αιτιολογείστε την άποψη σας;
15. Συμφωνείτε με την αρχή της ισοτιμίας των προσόντων που προέρχονται από διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές κατά την αντιστοίχισή τους στα επιμέρους επίπεδα του ΕΠΠ;
16. Υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα εναντίον ενός ΕΠΠ με οκτώ επίπεδα; Εάν ναι, ποια είναι αυτά; Ποιες εναλλακτικές λύσεις προτείνετε;
17. Συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενοι περιγραφικοί δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) ως αφετηρία;
18. Υπάρχουν λόγοι που κάνουν αναγκαία τη σύνταξη ενός εξειδικευμένου Ελληνικού πίνακα περιγραφικών δεικτών;
19. Ποιες μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν (νέοι) περιγραφικοί δείκτες για το ΕΠΠ; Π.χ. σύνταξη περιγραφικών δεικτών με «εκ των άνω» (top-down) διαδικασίες (από ένα κεντρικό Συμβούλιο π.χ.), σύνταξη περιγραφικών δεικτών με διαδικασίες «εκ των κάτω» (bottom-up) (από τις ίδιες τις κλαδικές οργανώσεις) Παρακαλείστε να τις παρουσιάσετε, εφόσον τις θεωρείτε αναγκαίες και εφικτές.
20. Με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη όλων των συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία της αντιστοίχισης;
21. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη διαδικασία, δηλ. να επιχειρηθούν οι πρώτες αντιστοιχίσεις προσόντων στις αρχές του 2011; Εάν όχι, τι έχετε να αντιπροτείνετε, με σχετική αιτιολόγηση;
22. Αποτελεί για το φορέα ή την οργάνωση σας η προσπάθεια για αναγνώριση προσόντων και ιδιαίτερα εκείνων από την αλλοδαπή ένα σημαντικό ζήτημα; Αν ναι, σχετίζεται αυτή με το ΕΠΠ και πώς;
23. Συμμερίζεστε την άποψη ότι η αντιστοίχιση προσόντων πρέπει να ξεκινήσει πιλοτικά σε κάποιους κλάδους (π.χ. τουριστικά επαγγέλματα) προτού γενικευτεί ως μέθοδος για τη συγκρότηση του ΕΠΠ; Εάν όχι, ποιους εναλλακτικούς τρόπους προτείνει ο φορέας ή η οργάνωσή σας;
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ