Πραγματοποιήθηκε η 18η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης

Την Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε η 18η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Δ.Β.Μ.), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. και Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του Υπ.Ε.Π.Θ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης αναφέρθηκε στην κοινωνική αποστολή που συνιστά η διάχυση της διά βίου μάθησης και στο πιο απομεμακρυσμένο σημείο της Ελλάδας, κάτι που υλοποιείται σταδιακά μέσα από τις δομές και τα προγράμματα των φορέων που μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή.

Αναφερόμενος δε στην μείζονος σημασίας χάραξη εθνικής στρατηγικής για την διά βίου μάθηση, κάτι που συνιστά το πλέον σημαντικό μακροπρόθεσμα έργο της Ε.Ε.Δ.Β.Μ., εκτίμησε πως, στο πλαίσιο των θεμάτων της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της υλοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο συμμετέχων στην Ε.Ε.Δ.Β.Μ. φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.) παρουσίασε αναλυτικά το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2009-2011, με θετική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής. Επίσης ορίσθηκαν Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για να μελετηθούν τα θέματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δια βίου εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.

Η επόμενη (19η) Συνεδρίαση της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. ορίστηκε για την Δευτέρα 11 Μαΐου 2009.
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ