ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Ενημέρωση για την επαναλειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης .

Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

 

 

Σχετικά Με τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης  1 & 2

 Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄), άρθ. 89, παρ. 1.α, άδεια Κ.Δ.Β.Μ. 1 και Κ.Δ.Β.Μ. 2 χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα στον ίδιο νόμο και άρθρο προσδιορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ασκεί εποπτεία της εφαρμογής των παρεχόμενων προγραμμάτων από τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2.

Ως εκ τούτου το Τμήμα Δ΄ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δ.Β.Μ. αναλαμβάνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.1 & 2, καθώς και των μεταβολών αυτών (τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, επικαιροποιήσεις, ανακλήσεις αδειών), με ανάθεση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της διατύπωσης γνώσης επί των κτιριολογικών προϋποθέσεων, όπου απαιτείται. Παράλληλα η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2, διαμορφώνει το σύστημα εποπτείας και παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές τους παροχές και διαδικασίες.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (6-5-2020) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΙΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016), που τροποποιεί το βασικό νομικό πλαίσιο αδειοδότησης (ν. 4093/2012 αρ. πρώτο, παρ. Θ), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 & 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2), επικαιροποιούν την άδεια τους ανά διετία από το έτος αδειοδότησής τους ή το έτος τελευταίας επικαιροποίιησής της αδειάς τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32).». Η επικαιροποίηση γίνεται από τον φορέας αδειοδότησης τους, δηλαδή την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Για την αναγγελία Επικαιροποίησης ισχύει η προθεσμία που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία, δηλ.

έως 31 Μαΐου

(προσοχή: καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο πρωτόκολλο του Υπουργείου* και όχι αποστολής) του έτους στο οποίο υποχρεούστε να υποβάλλετε την επικαιροποίηση. Η υπηρεσία μας έχει εισηγηθεί παράταση της προθεσμίας. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης. Σε περίπτωση παράτασης θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση στο Π.Σ. ΙΡΙΣ και στο siteτης Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης  http://www.gsae.edu.gr/el/. Στη περίπτωση που δεν έχουμε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, θα υποβάλετε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχετε και εν συνεχεία θα υποβάλετε συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν.

*Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του Υπουργείου της αναγγελίας, αποδεικνύει το εμπρόθεσμο της. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγγελλίας ενεργοποείται η διάταξη του ν.4093/2012 αρ. πρώτο, παρ. Θ, υποπαρ. Θ4, σύμφωνα με την οποία ο φορέας παραβιάζει τους όρους της χορηγηθείσας άδειας επί ποινή ανάκλησης της άδειας ως διοικητική κύρωση.

Για τα νέα διακαιολογητικά που απαιτούνται ενημερωθείτε απο την σχετική ανακοίνωση.

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΔΒΜ 1 & 2

Χορήγηση Νέας Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Τροποποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Μεταβίβαση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Επικαιροποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Κατάργηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Γενικά στοιχεία

Πιστοποίηση Προγραμμάτων

Νέο! Ενημέρωση για τη Δημιουργία και Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2 "ΙΡΙΣ"

 

Τηλέφωνα επαφής: 210 344 2385

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.
Αν. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσιcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ