Νέα - Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων - Διημερίδα 8 & 9 Ιουλίου 2013

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διημερίδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ενηλίκων.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουλίου 2013, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι (αίθουσα Jacqueline de Romilly).

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόγραμμα 02.pdf)Πρόγραμμα[ ]154 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόσκληση 3.pdf)Πρόσκληση[ ]82 Kb


Σύμφωνο Συνεργασίας ΓΓΔΒΜ και Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιτελικός φορέας της Διά Βίου Μάθησης και της χρηματοδότησης Εθνικών Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψαν από κοινού την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013, σύμφωνο συνεργασίας με το οποίο εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και δεσμεύονται από κοινού στην υλοποίηση, προώθηση και διεύρυνση δράσεων διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού (νέοι ενήλικες, γυναίκες, γονείς, ΑμεΑ, μετανάστες, αποφυλακισμένοι κ.α.) για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βασικών και οριζόντιων) που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία, θα βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και την ανταγωνιστική θέση τους αυξάνοντας την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και η επιχειρηματικότητα σε επιλεγμένους τομείς της τοπικής οικονομίας, καθώς και η κοινωνική συνοχή.

Αντικείμενο του Συμφώνου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, προώθηση και διεύρυνση δράσεων διά βίου μάθησης ενηλίκων (16-66+ετών) του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού με την ταυτόχρονη άρση των δυσκολιών πρόσβασης ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την απόκτηση αλλά και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βασικών και οριζόντιων) αλλά και για την επαγγελματική τους αναβάθμιση, καλλιεργώντας παράλληλα και το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

Στις κοινές δράσεις των συμβαλλομένων μερών ενδεικτικά περιλαμβάνονται :

 • Η υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση των εκπαιδευτικών δομών και δράσεων της ΔΒΜ που λειτουργούν με ευθύνη της ΓΓΔΒΜ καθώς και αυτόνομων προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜ (Κέντρα Δία Βίου Μάθησης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), Σχολές Γονέων, προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κλπ).
 • Αναβάθμιση των γνώσεων-δεξιοτήτων-ικανοτήτων των ενηλίκων, βασικών και οριζόντιων και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
 • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη ΔΒΜ.
 • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών.
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση οριζόντιων κοινών πολιτικών με στρατηγικό στόχο την διαμόρφωση κουλτούρας διά βίου μάθησης και στα πλαίσια αυτής την ενίσχυση της διαγενεακής συνεργασίας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών πιλοτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων διά βίου μάθησης.
 • Συνδιαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την βελτίωση θεσμών όπως οι Σχολές Γονέων, τα προγράμματα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, απεξαρτημένους, αποφυλακισμένους κλπ).
 • Από κοινού αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, των εφαρμοζόμενων μεθόδων και παραγόμενων εργαλείων στο πλαίσιο της λειτουργίας και ανάπτυξης του Τοπικού Συντονιστικού οργάνου των Κοινωνικών Εταίρων και Εκπαιδευτικών Φορέων με κύρια αποστολή την αποτελεσματικότερη σύνδεση της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας (δημιουργία ενός δυναμικού skills map) ως στοιχείο επανεπένδυσης στο Εθνικό Σύστημα Διά βίου μάθησης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας λήγει την 31/12/2016.Συμβούλιο ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση 28.5.2013

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, συνεδρίασε για 2η φορά το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση στο χώρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ). Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιελάμβανε ως βασικό θέμα την συζήτηση και έγκριση του Εθνικού Προγράμματος 2013-2015.

Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι το συλλογικό όργανο το οποίο συνιστάται για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το Συμβούλιο ΔΒΜ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Συνημμένα θα βρείτε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης καθώς και τη Σύνθεση του Συμβουλίου.

 Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ - Δημόσια Διαβούλευση

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων ΙΕΚ

 

Δημόσια Διαβούλευση

Το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, όταν τα ΙΕΚ ιδρύθηκαν ως δομές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ωστόσο, οι απαιτήσεις και τα δεδομένα της δημόσιας πολιτικής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ώστε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να έχει καταστεί ανεπίκαιρο και σε πολλά σημεία του δυσλειτουργικό.

Με το Ν. 3879/2010 προβλέφθηκε η μεταφορά των δημοσίων ΙΕΚ στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ αυτών. Το Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της ΓΓΔΒΜ, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, προχώρησε στη σύνταξη σχετικού σχεδίου το οποίο αναρτάται σήμερα σε διαβούλευση. Το σχέδιο λαμβάνει ιδίως υπόψη της επικείμενη μετάβαση των δημοσίων ΙΕΚ στις Περιφέρειες και ενσωματώνει την εμπειρία της εφαρμογής του προϋφιστάμενου πλαισίου.

Το σχέδιο κανονισμού αποτελείται από πέντε ενότητες: Εκπαιδευτικό Πλαίσιο, Διασφάλιση Ποιότητας, Φοίτηση, Εκπαιδευτές, Οργάνωση - Διοικητική Λειτουργία.

Η δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό λειτουργίας Δ.ΙΕΚ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2013 και έληξε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 στις 14:30. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν με σχόλια, απόψεις και προτάσεις σε αυτόν τον διάλογο. Οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού κειμένου.

Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου "Κανονισμού Λειτουργίας ΔΙΕΚ" σε μορφή pdf

 

 Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 02 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρου στο σχέδιο εταιρικής συνεργασίας στο πλαίσιο της τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων σε Προτάσεις Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» είναι η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το έργο στο οποίο συμμετέχει η ΓΓΔΒΜ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3, «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι», Μέτρο 1, «Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού/Υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων ενόψει της Ανοιχτής Αγοράς Εργασίας».

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία (στατιστικού) μοντέλου πρόγνωσης της προσφοράς και της ζήτησης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης («χάρτα δεξιοτήτων») στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και εργαλεία παρέμβασης στο χώρο της αγοράς εργασίας. Το μοντέλο θα επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων περί των μελλοντικών τάσεων της προσφοράς και ζήτησης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, που ενδέχεται να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:

 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
 • Ινστιτούτο Εργασίας
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Blagoevgrad
 • Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Βουλγαρίας

Περισσότερες πληροφορίες για το INTERREG στον σύνδεσμο http://www.interreg.gr/el/ και για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013"

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Greece-Bulgaria 2007-2013_Skills Balancing.pdf)Greece-Bulgaria 2007-2013_Skills Balancing.pdf[ ]523 Kb


Εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας

Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 27 Απριλίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 07 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων, Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων και Αξιολογητών για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας

------------------

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εξής προϋποθέσεις:

 • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
 • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 22/4/2013, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της περιοχής τους καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16:30 έως 20:30

Αναλυτικός πίνακας των ΣΔΕ που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.

Οι υποψήφιοι αξιολογητές θα πρέπει και αυτοί να υποβάλλουν αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο με όνομα Πρόσκληση Αξιολογητών.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Στο χώρο www.gsae.edu.gr/ellinomathia λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Εδώ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις:

 1. Όσοι διαθέτουν τα σχετικά προσόντα και επιθυμούν να οριστούν ως αξιολογητές στις ίδιες εξετάσεις. 
 2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση δια μέσω του πλησιέστερου ΣΔΕ (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) του τόπου διαμονής τους.

Εξεταστέα ύλη

Στη συνέχεια θα βρείτε: 

α) Τη συνολική εξεταστέα ύλη για αυτούς που θα συμμετάσχουν στην εξέταση για την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό

β) Την ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

γ) Το είδος των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει η εξέταση στα "στοιχεία ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού". ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπετε το είδος των ερωτήσεων - το περιεχόμενό τους στις εξετάσεις της 27ης Απριλίου (προτάσεις, παραδείγματα) θα είναι διαφορετικό.

Τα θέματα των Εξετάσεων του 2010

Το υλικό γλωσσικής διδασκαλίας του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ για το επίπεδο Α2 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω δύο συνδέσμους:

 1.  Α2-Εγχειρίδιο Διδασκαλίας
 2.  Α2-Τετράδιο Ασκήσεων 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα: 213.131.1667 (-1652, -1655, -1678) 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνομάθεια εδώ 

 copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ