Σύμφωνο Συνεργασίας ΓΓΔΒΜ και Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιτελικός φορέας της Διά Βίου Μάθησης και της χρηματοδότησης Εθνικών Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψαν από κοινού την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013, σύμφωνο συνεργασίας με το οποίο εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και δεσμεύονται από κοινού στην υλοποίηση, προώθηση και διεύρυνση δράσεων διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού (νέοι ενήλικες, γυναίκες, γονείς, ΑμεΑ, μετανάστες, αποφυλακισμένοι κ.α.) για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βασικών και οριζόντιων) που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία, θα βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και την ανταγωνιστική θέση τους αυξάνοντας την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και η επιχειρηματικότητα σε επιλεγμένους τομείς της τοπικής οικονομίας, καθώς και η κοινωνική συνοχή.

Αντικείμενο του Συμφώνου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, προώθηση και διεύρυνση δράσεων διά βίου μάθησης ενηλίκων (16-66+ετών) του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού με την ταυτόχρονη άρση των δυσκολιών πρόσβασης ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την απόκτηση αλλά και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βασικών και οριζόντιων) αλλά και για την επαγγελματική τους αναβάθμιση, καλλιεργώντας παράλληλα και το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

Στις κοινές δράσεις των συμβαλλομένων μερών ενδεικτικά περιλαμβάνονται :

  • Η υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση των εκπαιδευτικών δομών και δράσεων της ΔΒΜ που λειτουργούν με ευθύνη της ΓΓΔΒΜ καθώς και αυτόνομων προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜ (Κέντρα Δία Βίου Μάθησης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), Σχολές Γονέων, προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κλπ).
  • Αναβάθμιση των γνώσεων-δεξιοτήτων-ικανοτήτων των ενηλίκων, βασικών και οριζόντιων και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
  • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη ΔΒΜ.
  • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών.
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση οριζόντιων κοινών πολιτικών με στρατηγικό στόχο την διαμόρφωση κουλτούρας διά βίου μάθησης και στα πλαίσια αυτής την ενίσχυση της διαγενεακής συνεργασίας.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών πιλοτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων διά βίου μάθησης.
  • Συνδιαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την βελτίωση θεσμών όπως οι Σχολές Γονέων, τα προγράμματα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, απεξαρτημένους, αποφυλακισμένους κλπ).
  • Από κοινού αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, των εφαρμοζόμενων μεθόδων και παραγόμενων εργαλείων στο πλαίσιο της λειτουργίας και ανάπτυξης του Τοπικού Συντονιστικού οργάνου των Κοινωνικών Εταίρων και Εκπαιδευτικών Φορέων με κύρια αποστολή την αποτελεσματικότερη σύνδεση της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας (δημιουργία ενός δυναμικού skills map) ως στοιχείο επανεπένδυσης στο Εθνικό Σύστημα Διά βίου μάθησης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας λήγει την 31/12/2016.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ