Υπουργικές Αποφάσεις

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. ΥΑ 121/1992
«Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΟΕΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 371)

2. ΥΑ Ζ/3378/1993
«Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Β΄ 356)

3. ΥΑ 4565/1993
«Ρύθμιση θεμάτων, οργάνωσης, λειτουργίας, υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού, των προσόντων και των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιωτών και των θεμάτων της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων και της εκδόσεως των τίτλων κατάρτισης των ΙΕΚ αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 438)

4. ΥΑ 722/1996
«Τροποποίηση της απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ/3378/1993, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 722)

5. ΥΑ Δ/13074/2000
«Εγγραφή αλλοδαπών σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 780)

6. ΥΑ Δ/538/2002
«Τροποποίηση της ΥΑ Δ/13074/2000 - Εγγραφή αλλοδαπών σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 68)

7. KYA 3499/2004
«Ίδρυση Σχολών Γονέων» (ΦΕΚ Β΄ 1476)

8. ΥΑ 260/2008
«Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Β΄ 34)

9. ΥΑ 531/2011
«Λειτουργία του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση» (ΦΕΚ Β΄ 114)

10. YA 905/2012
«Χορήγηση επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους καταρτιζόμενους δημοσίων και ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης» (ΦΕΚ Β΄ 557)

11. YA 1936/2012
«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ Β΄ 906)

12. YA 4854/2012
«Παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 15 του άρθρου 24 του Ν. 3879/2010» (ΦΕΚ Β΄ 1908)

13. YA 20082/2012
«Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β΄ 2844)

14. YA 10210/2012
«Τροποποίηση του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 260/16.1.2008 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ 34/Β΄/2008)» (ΦΕΚ Β΄ 2866)

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ