Θεσμικό Πλαίσιο

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Ο Ν. 3879/2010, ο οποίος ισχύει σήμερα ως βασικό νομοθέτημα για τη Διά Βίου Μάθηση έχοντας τροποποιηθεί από το Ν. 3966/2011 και το Ν. 4093/2012 (Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής), έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  1. παροχή συγκεκριμένων ορισμών για βασικές έννοιες της ΔΒΜ
  2. διάκριση των φορέων της ΔΒΜ σε φορείς διοίκησης και φορείς παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ
  3. την πρόβλεψη ως πυλώνων της διά βίου μάθησης αφενός της εκπαίδευσης ενηλίκων, αφετέρου της κατάρτισης
  4. τη θέσπιση συλλογικών οργάνων σε εθνικό επίπεδο για την παραγωγή και το συντονισμό της πολιτικής διά βίου μάθησης
  5. αναβάθμιση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέων τόσο διοίκησης όσο και παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ
  6. συστηματοποίηση των διατάξεων για την αδειοδότηση των δομών ΔΒΜ
  7. θέσπιση μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων (δομών) ΔΒΜ
  8. συστηματοποίηση της πιστοποίησης της επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων 

Ακολουθούν τα βασικά νομικά κείμενα που διέπουν τη διά βίου μάθηση, όπως περιέχονται στα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η κατάταξη γίνεται ανάλογα με την τυπική μορφή κάθε νομοθετήματος (νόμος, προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση) και στη συνέχεια χρονολογικά.

 

Νόμοι

Προεδρικά Διατάγματα

Υπουργικές Αποφάσεις

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ