ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

                          Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, μέσω του Ινστιτούτου Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.),
διοργάνωσε Τεχνικό Σεμινάριο με θέμα «Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων: Διαδικασίες Πιστοποίησης και
Αντιστοίχισης Προσόντων – Η συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων».

Η εκδήλωση υπήρξε η τελευταία μιας σειράς δράσεων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ως
τέως Εθνικού Σημείου Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, που στόχευσαν, αφενός στην
ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), αφετέρου στην
ενημέρωση των φορέων και των ατόμων που θα κληθούν να συμβάλουν στην υλοποίησή του.
Στις εργασίες του Τεχνικού Σεμιναρίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων οργανώσεων των
εργοδοτών, των εργαζομένων και των δημοσίων υπαλλήλων και συντονιστής των εργασιών ήταν ο Δρ. Ν.
Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης κ. Ευθύμιος Μπάκας, ο οποίος χαιρέτησε
τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και τους
κάλεσε σε συνεχή και ουσιαστική συνεργασία.
Η κα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, ειδική σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως παράγοντα ανάπτυξης της
κοινωνίας και ανέλυσε το ρόλο που θα παίξει η διαφανής καταγραφή και πιστοποίηση των προσόντων
των πολιτών μέσω του Εθνικού Πλαισίου προσόντων.
Ο κ. Κ. Καλτσάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π., ανέλυσε τις προγραμματισμένες δράσεις του φορέα για
την υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου προσόντων, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία εκπόνησης του
Μεθοδολογικού Οδηγού για την αντιστοίχιση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης
μάθησης, και για την Πιστοποίηση αυτών των προσόντων.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι κκ. Χ. Γούλας και Ν. Φωτόπουλος, εκπρόσωποι του ΚΑΝΕΠ (Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής) της Γ.Σ.Ε.Ε. οι οποίοι μίλησαν για το ρόλο που μπορεί να παίξει το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των πολιτών και έθεσαν τους
προβληματισμούς τους σχετικά με τις «γκρίζες ζώνες» στη διαδικασία υλοποίησης του Ε.Π.Π. και
πιστοποίησης των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.
Ο κ. Π. Λιντζέρης, διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., συνέδεσε το
Ε.Π.Π. με μια σειρά διεθνών και ελληνικών πολιτικών εκπαίδευσης και εργασίας και εκτίμησε πως η
υλοποίηση και η στοχοθεσία του οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες και να δίνουν απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική
διασύνδεση πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικής αδειοδότησης.
Ο κ. Σ. Κυριαζής, μέλος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τόνισε τη σημασία της
αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων και κατέθεσε τις απόψεις του
για τη διαδικασία της κάθετης κινητικότητας μεταξύ των 8 επιπέδων του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.
Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν θέματα σχετικά με τα επιχειρησιακά πλάνα του
Ε.Ο.Π.Π., με τις ισορροπίες μεταξύ των εισροών και εκροών της μάθησης, με τις διαδικασίες που θα
ακολουθήσει η πιστοποίηση των προσόντων και, γενικότερα, με την θεωρητική προσέγγιση της έννοιας
των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Τεχνικού Σεμιναρίου.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ