ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LdV “Common Grounds for Referencing NQFs and SQFs to the EQF”/“NQF-SQF” - ΜΑΛΤΑ, 16-18 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 3η
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LdV “Common
Grounds for Referencing NQFs and SQFs to the EQF”/“NQF-SQF” - ΜΑΛΤΑ, 16-18
Φεβρουαρίου 2011


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης είναι εταίρος στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci “Common Grounds for Referencing NQFs and SQFs
to the EQF”/“NQF-SQF”. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εκπροσωπήθηκε στην
3η συνάντηση των εταίρων που έλαβε χώρα στην Μάλτα, 16 – 18 Φεβρουαρίου
2011.
Η συνάντηση δομήθηκε σε δύο μέρη.

 • Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 οι
  εργασίες αφορούσαν στην πορεία υλοποίησης του έργου και, πιο
  συγκεκριμένα, σε παρουσιάσεις και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με
  τα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας. Συντονιστής των συζητήσεων υπήρξε
  ο κ. Gerald Thiel, εκπρόσωπος της DEKRA Academy από τη Γερμανία.
 • Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 έλαβε χώρα ένα Τεχνικό Σεμινάριο
  με θέμα “Methodological reflections on referencing”. Βασικός πυρήνας των
  συζητήσεων υπήρξε η «σωστή βάση για την αντιστοίχιση των Εθνικών και
  Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  Εμπειρογνώμονες, όπως η Dr Anne Murphy από την Ιρλανδία (RPL Policy
  Officer, Dublin Institute of Technology), ο Dr James Calleja από τη Μάλτα
  (Permanent Secretary of the Ministry of Education, Employment and the Family), ο
  καθηγητής Georg Spöttl από τη Γερμανία (Professor and Director of the Institute
  Technology and Education – ITB – Πανεπιστήμιο Bremen), ο καθηγητής Claudio
  Demartini από την Ιταλία (Vice Rector of the Politecnico di Torino), ο κ. Terry Hook
  από την Αγγλία (Managing Director of Clock-IT-Skills Ltd and e-Skills UK), ο Dr
  Vidmantas Tutlys από τη Λιθουανία (Manager of the Centre for Vocational
  Education and Research of the Vytautas Magnus University, Kaunas) και ο κ. Tormod
  Skjerve από τη Νορβηγία (Federation of Norwegian Commercial and Service
  Enterprises) κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα.
  Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη σημασία της αναζήτησης των
  σωστών κριτηρίων για την διαδικασία της αντιστοίχισης, τα οποία πρέπει
  ταυτοχρόνως να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται με επιτυχία στις
  συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της, αλλά και ταυτοχρόνως να εξασφαλίζουν
  σταθερότητα και διαφάνεια.
  Τέλος, τόνισαν πως θα πρέπει να πεισθούν οι εμπλεκόμενοι με τα Πλαίσια
  Προσόντων φορείς ώστε να συμμετάσχουν δυναμικά στη διαρκή συζήτηση για τα
  κριτήρια των αντιστοιχίσεων και να συνεισφέρουν στις τεχνικές, οικονομικές και
  οργανωτικές απαιτήσεις του συνολικού έργου.
  Στις 15 Ιουνίου 2011 οι εταίροι θα συναντηθούν στις Βρυξέλες για να
  ελεγχθεί η πορεία υλοποίησης των παραδοτέων του Προγράμματος, ενώ η επόμενη
  (4η) συνάντηση θα λάβει χώρα στις αρχές Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι.

  Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Common Grounds for Referencing NQFs and
                                       SQFs to the EQF”/“NQF-SQF”


  Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της
  δράσης «EQF Projects, Key Activity 1: Policy Cooperation and Innovation» και έχει
  διετή διάρκεια δράσης (Μάρτιος 2010 – Φεβρουάριος 2012). Το βασικό του
  παραδοτέο είναι το “employability grid”, ένα «εργαλείο», που θα διευκολύνει τους
  εργαζόμενους και τους εργοδότες να αξιοποιούν τα προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες
  και ικανότητες) που αποκτώνται στα πεδία της μάθησης ή/και της εργασίας με
  απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της απασχολησιμότητας.
  Αξίζει να επισημανθεί πως την 26η Νοεμβρίου 2010 έλαβε χώρα στην Αθήνα
  Τεχνικό Σεμινάριο με θέμα την πορεία προς την υλοποίηση Κλαδικών Πλαισίων
  Προσόντων, με την παρουσία και ενεργό συμμετοχή των εταίρων του
  Προγράμματος.
  Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Common Grounds for Referencig
  NQFs and SQFs to the EQF”, καθώς και το υλικό των συναντήσεων, αναρτώνται στην
  ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ