Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης (UIL)

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (UIL) της UNESCO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με γνώμονα την πολιτική, διεθνή έρευνα, την κατάρτιση, την ενημέρωση, την τεκμηρίωση και τη δημοσίευση.  Το UIL προωθεί τη δια βίου μάθηση και την πολιτική πρακτική, με έμφαση στην εκπαίδευση των ενηλίκων και την εκπαίδευση γραμματισμού, τη μη τυπική εκπαίδευση και τη μάθηση εναλλακτικών ευκαιριών για περιθωριοποιημένες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι δραστηριότητες του UIL προσανατολίζονται προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η κίνηση Εκπαίδευση για Όλους (EFA) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), καθώς και των στόχων της Διεθνούς Διάσκεψης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (CONFINTEA), τη Δεκαετία Αλφαβητισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNLD), τη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρου Ανάπτυξη (DESD), και την πρωτοβουλία Ενδυνάμωσης Γραμματισμού της UNESCO (LIFE).

Παρά το γεγονός ότι κύριος στόχος του UIL είναι η Αφρική και οι αναπτυσσόμενες χώρες, το Ινστιτούτο είναι από τους πρώτους οργανισμούς που εξετάζουν το λειτουργικό αλφαβητισμό των ενηλίκων στην Ευρώπη.  Επί του παρόντος, το UIL ασχολείται με το θεματικό τομέα του γραμματισμού στην Ευρώπη, μέσω της ενημέρωσης, δικτύωσης και συνεργασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων.  Στόχος του UIL για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το γραμματισμό είναι ο περαιτέρω ανάπτυξη του γραμματισμού ως βάση για τη δια βίου μάθηση.

Το UIL παρέχει τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το UIL ενισχύει το γραμματισμό και τη μη-τυπική εκπαίδευση των ενηλίκων και της διά βίου μάθησης μέσω της ευαισθητοποίησης και της δικτύωσης, της έρευνας και την ανάπτυξης ικανοτήτων.

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Έδρα της UNESCO, τα γραφεία της περιφέρειας, τα συγκεντρωτικά γραφεία και τα κατά τοπους γραφεία της UNESCO, καθώς και τα θυγατρικά Ινστιτούτα. Το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει ετησίως για να επανεξετάσει αν το έργο εκτελείται και να σχεδιάσει την πολιτική που θα ακολουθηθεί στο μέλλον, αποτελείται από 12 εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται σε όλο τον κόσμο και διορίζονται από το Γενικό Διευθυντή της UNESCO.  Μεταξύ των 30 μελών του εργατικού δυναμικού της είναι ερευνητές στην εκπαίδευση και την κοινωνική επιστήμη, βιβλιοθηκάριοι και προσωπικό δημοσιεύσεων σε συνδυασμό με τη διοικητικό, γραμματειακό και τεχνικό προσωπικό. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

UNESCO - Institute for Lifelong Learning

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ