Εκπαίδευση για Όλους - EFA

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

H κίνηση Εκπαίδευση για Όλους - Education for All (EFA) είναι μια παγκόσμια δέσμευση για την παροχή ποιότητας στη βασική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, νέους και ενήλικες. Στο Παγκόσμιο φόρουμ για την εκπαίδευση,  που διεξήχθη στο Ντακάρ το 2000, 164 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να επιτύχουν εκπαίδευση για όλους και εντόπισαν έξι στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2015.

  1. Επέκταση και βελτίωση της εκπαίδευσης για την πρώτη παιδική ηλικία, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα και μη προνομιούχα παιδιά
  2. Υποχρεωτική, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
  3. Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση και προγράμματα δια βίου μάθησης
  4. Περιορισμός κατά 50% του αναλφαβητισμού των ενηλίκων μέχρι το 2015, ιδιαίτερα των γυναικών, και δυνατότητα πρόσβασης σε βασική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση για όλους τους ενήλικες
  5. Εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους
  6. Βελτίωση όλων των πτυχών της ποιοτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσων συμβάλλουν στον αλφαβητισμό, την ενίσχυση της αριθμητικής ικανότητας και άλλων απαραίτητων προσόντων για τη ζωή του ατόμου  

Οι κυβερνήσεις, αναπτυξιακοί οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας εργάζονται από κοινού για την επίτευξη των στόχων της EFA.

Το πλαίσιο Ντακάρ για Δράση όρισε την UNESCO για το συντονισμό αυτών των εταίρων, σε συνεργασία με τις άλλους τέσσερις εταίρους του Φόρουμ του Ντακάρ (UNDP, UNFPA, η UNICEF και η Παγκόσμια Τράπεζα). Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός, η UNESCO εστιάζει τις δραστηριότητές της σε πέντε βασικούς τομείς: α) τον πολιτικό διάλογο, β) την παρακολούθηση, γ) την υπεράσπιση, δ) την κινητοποίηση της χρηματοδότησης, καθώς και ε) την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική δέσμευση για την EFA και την επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του 2015, η UNESCO έχει καθιερώσει διάφορους μηχανισμούς συντονισμού που διαχειρίζεται η Παγκόσμια EFA ομάδα εταιρικών σχέσεων της UNESCO. Μετά από μια σημαντική αναθεώρηση του συντονισμού EFA κατά την περίοδο 2010-2011, η UNESCO αναδιοργάνωσε την παγκόσμια αρχιτεκτονική συντονισμού του EFA.

Πολιτικός διάλογος

Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των χωρών και σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών της εκπαίδευσης συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό ότι οι πολιτικές αυτές συζητήθηκαν στο ευρύτερο πολιτικό στίβο και συνδέθηκαν  με άλλους τομείς και θέματα πολιτικής, όπως η απασχόληση, η υγεία, τα οικονομικά και η οικογένεια, μεταξύ άλλων. Οι μηχανισμοί συντονισμού EFA ιδρύθηκαν από το 2000 και διευκολύνουν τον πολιτικό διάλογο με διάφορα μέσα, όπως συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, την έρευνα και την ανταλλαγή γνώσεων, βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες.

Σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος βοηθά τις χώρες και άλλους εταίρους EFA να μαθαίνουν από τις εμπειρίες των άλλων, προκειμένου να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα μέσω συγκεκριμένων ενεργειών στη πράξη. Σε επίπεδο χώρας, ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της εκπαίδευσης στοχεύει στην επίτευξη συναίνεσης και της συμμετοχής τους στην εκπόνηση και την εφαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών και στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων του EFA μέχρι το 2015.

Παρακολούθηση - Monitoring

Η συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της EFA είναι μία από τις βασικές στρατηγικές στο πλαίσιο Ντακάρ για δράση.  Η UNESCO οδηγεί τη διαδικασία παρακολούθησης EFA μέσω του Ινστιτούτου Στατιστικής και της Παγκόσμιας Έκθεσης Παρακολούθησης ΕFA.  

Η συνολική έκθεση παρακολούθησης της EFA είναι μια ετήσια έκδοση η οποία παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών και προσδιορίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της EFA για το έτος 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Dakar Framework of Action
Global Monitoring Report (EFA) 2011

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ