ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01

 (Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και γ) το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα, (νόμιμος εκπρόσωπος) ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει στο Καταστατικό π.χ. (σε Α.Ε.) ή έχει αλλάξει:

2. Αακριβές αντίγραφο παραστατικού που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει την αλλαγή (απόφαση Γενικής Συνέλευσης, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κ.α.) και έχει δημοσιοποιηθεί (ΓΕ.ΜΗ).

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. περί των μεταβολών του νομικού προσώπου

4. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο

5. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά ενήμερο

6. Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ Ή΄ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01) όλων των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης

Τα έγγραφα αυτά έχουν ισχύ τρείς μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

O νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επίσης για τον ίδιο:

8. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01) με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, ότι:
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία
ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία
στ) τέλος δηλώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

10. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του εκπροσώπου από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης

11. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος. Επί άλλου ασφαλιστικού φορέα αντίστοιχη ενημερότητα και βεβαίωση απαλλαγής από ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε.).

12. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος είναι φορολογικά ενήμερος

13. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη πτώχευσής του,

Τα ανωτέρω έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ