ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 & 2

 Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄), άρθ. 89, παρ. 1.α, άδεια Κ.Δ.Β.Μ. 1 και Κ.Δ.Β.Μ. 2 χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα στον ίδιο νόμο και άρθρο προσδιορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ασκεί εποπτεία της εφαρμογής των παρεχόμενων προγραμμάτων από τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2.

Ως εκ τούτου το Τμήμα Δ΄ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δ.Β.Μ. αναλαμβάνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.1 & 2, καθώς και των μεταβολών αυτών (τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, επικαιροποιήσεις, ανακλήσεις αδειών), με ανάθεση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της διατύπωσης γνώσης επί των κτιριολογικών προϋποθέσεων, όπου απαιτείται. Παράλληλα η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2, διαμορφώνει το σύστημα εποπτείας και παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές τους παροχές και διαδικασίες.

ΘΕΜΑ 1:

Υποχρέωση Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2 εκ του Ν. 4547/2018 άρθρο 88. Παρ. 2

«2. Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλαν αίτηση επικαιροποίησης της άδειάς τους με τη διαδικασία της αναγγελίας μέχρι 31 Μαΐου 2018, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του ν. 4093/2012, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 31 Οκτωβρίου 2018 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προαναφερόμενη παράγραφος 2, με τον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α'/29-1-2019, άρθρο 41) αντικαταστάθηκε και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής κτηριολογικών δικαιολογητικών μέχρι της 31-10-2018. Τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί από τα Κ.Δ.Β.Μ. αρχειοθετούνται.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΔΒΜ 1 & 2

Χορήγηση Νέας Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Τροποποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Μεταβίβαση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Επικαιροποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Κατάργηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Γενικά στοιχεία

Πιστοποίηση Προγραμμάτων

Τηλέφωνα επαφής: 213 13 11 661, 213 13 11 691

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΒΜ
Αν. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσιcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ