3.9. Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά Θ.Ε. γίνεται με βάση το Τεχνικό Εγχειρίδιο Θ.Ε. και περιλαμβάνει: (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

2. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής:

α. Σε όλες τις Θ.Ε. κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης.

β. Τα θέματα των εξετάσεων προόδου ορίζονται από τον εκπαιδευτή.

γ. Η μέγιστη διάρκεια κάθε εξέτασης προόδου είναι δύο (2) ώρες.

δ. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.

ε. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.

στ. Η βαθμολογία της εξέτασης προόδου, μαζί με τα γραπτά, αποδεικτικά της βαθμολόγησης, κατατίθενται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την τελευταία ημέρα της 10ης εβδομάδας κατάρτισης του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του Ι.Ε.Κ., οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.

3. Αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις ισχύουν τα εξής:

α. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε Θ.Ε.

β. Ο τρόπος διεξαγωγής της (Τ.Ε.) για κάθε Θ.Ε. καθορίζεται από το Τεχνικό Εγχειρίδιο.

γ. Τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή.

δ. Η διάρκεια κάθε εξέτασης προόδου είναι δύο (2) ώρες.

ε. Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση Θ.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή, εισηγείται στην Υπηρεσιακή Μονάδα Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας:

ι. Την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή

ιι. Την εξέτασή του σε επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης της ή των Θ.Ε., από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

4. Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές ισχύουν τα εξής:

α. Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή.

β. Στις εργασίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον μία ομαδική και μία ατομική.

γ. Οδηγίες για τη θεματολογία των εργασιών δίνονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο της Θ.Ε.

5. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο της προς εξέταση Θ.Ε., καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

6. Μετά τη θεώρησή τους από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ., τα θέματα αναπαράγονται με την παρουσία και την ευθύνη του εισηγητή και παραδίδονται στους καταρτιζομένους για επεξεργασία. Το πρωτότυπο των θεμάτων παραδίδεται στη γραμματεία για αρχειοθέτηση.

7. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του Ι.Ε.Κ.

8. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζομένους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, τη Θ.Ε. και την ημερομηνία εξέτασης.

9. Σ’ όλες τις περιπτώσεις τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.

10. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.

11. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. όπου ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ., παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για διόρθωση.

12. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο, ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει το τελικό στοιχείο, θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.

13. Ο εισηγητής, εντός το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης της Θ.Ε., επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης - παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

14. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του Ι.Ε.Κ., οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.

15. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν παραστατικά στοιχεία.

16. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%

β. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.

γ. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων

δ. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

ε. Η επίδοσή τους στις Θ.Ε. δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία)

17. Για τις περιπτώσεις α έως δ απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.

18. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 17 εξετάζονται στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι, και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή της Θ.Ε. ενώπιον του Αναπληρωτή Διευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών” και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

Σχόλια   

 
0 #5 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ 21-05-2013 16:18
3.9-2.στ:
η βαθμολογία να κατατίθεται την 11η εβδομάδα, γιατί αν αποφασιστεί η πρόοδος να δοθεί την 10η εβδομάδα θα υπάρξει πρόβλημα ιδίως αν υπάρχουν καταρτιζόμενοι που ζήτησαν να εξεταστούν ως περίπτωση 3.9-2.ε.

3.9:
Να γίνεται διάκριση στον τρόπο εξέτασης θεωρίας και εργαστηρίου και να δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης π.χ στα εργαστήρια ή γιατί όχι και στην πρόοδο με το σκεπτικό ότι κατά τη διάρκεια της κατάρτισης πραγματοποιούντ αι εργασίες.
Παράθεση
 
 
0 #4 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ 20-05-2013 18:50
3.9 3δ: εκ παραδρομής νομίζω, έχει γραφτεί ''προόδου'' αντί τελικής
Παράθεση
 
 
+1 #3 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ 20-05-2013 18:46
3.9, 3.δ: εκ παραδρομής νομίζω έχει γραφτεί "εξέτασης προόδου" αντί τελικής εξέτασης

3.9, 18: επίσης εκ παραδρομής έχει γραφεί ''αναπληρωτής δ/ντής'' σε δύο σημεία, αντί να γραφεί υπ/ντής
Παράθεση
 
 
+3 #2 Δημήτρης Κυριακός 14-05-2013 13:49
Δεν γίνεται κάποια αναφορά στο ζήτημα των σημειώσεων που πρέπει να επιμελούνται οι εκπαιδευτές.
Προτείνω να δίνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή ,το περιεχόμενο να δίνεται κάτω από άδεια Creative Commons και το υλικό να αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης που θα πρέπει να διαθέτει το κάθε ΙΕΚ. Επίσης η πλατφόρμα να δύναται να χρησιμοποιείται επιλεκτικά και στις εξετάσεις προόδου ή στις τελικές εξετάσεις με δημιουργία ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Παράθεση
 
 
+1 #1 Δημήτρης Κυριακός 14-05-2013 13:26
Πώς θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιος καταρτιζόμενος αρνείται να συμμετάσχει σε κάποια ομαδική ή ατομική εργασία;
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ