3.8. Μετεγγραφές

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Καταρτιζόμενος σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, υποβάλλει αίτηση στο Ι.Ε.Κ., που καταρτίζεται, εντός 15 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, και εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης, αναφέροντας τους λόγους, τη σειρά προτίμησης των Ι.Ε.Κ., όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί, και καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

2. Ειδικότερα, η εμπρόθεσμη αίτηση με τα δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. διαβιβάζεται στην Υπηρεσιακή Μονάδα Δ.Β.Μ. του Ι.Ε.Κ. την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία εξετάζει το αίτημα, σε συνεργασία, για το σκοπό αυτό, με την αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας, στην οποία εντάσσεται το Ι.Ε.Κ., όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος.

3. Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας Δ.Β.Μ. εκδίδει απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος μετεγγραφής, τη διαβιβάζει στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα και την κοινοποιεί στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος.

4. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος μετεγγραφής το Ι.Ε.Κ., από το οποίο μετεγγράφεται ο καταρτιζόμενος προωθεί το φάκελο του καταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο μετεγγράφεται, κρατώντας αντίγραφο αυτού.

5. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για περιπτώσεις αλλαγής τόπου διαμονής ή όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (κοινωνικοί, οικονομικοί, υγείας, κλπ), η υπηρεσιακή μονάδα Δ.Β.Μ. και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφασή της, εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφής, εφόσον έχουν υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των Θ.Ε. του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης.

6. Για όλες τις μετεγγραφές ισχύουν τα εξής:

i. Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς του.
ii. Ο καταρτιζόμενος με την έναρξη του νέου εξαμήνου καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο μετεγγράφηκε.
iii. Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., που είναι γραμμένος.
iv. Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.
v. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.
vi. Επιστροφή του καταρτιζόμενου στο αρχικό Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με νέα μετεγγραφή.

7. Δύνανται να μετεγγράφονται σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., μετά από διαδικασία επιλογής καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που εποπτεύονται εκπαιδευτικά από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.) και των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ