3.4. Επιλογή Καταρτιζομένων

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Δ.Β.Μ. κάθε Περιφέρειας, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες, που έχει αποφασιστεί αρχικά ότι θα λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ. ευθύνης της Περιφέρειας.

2. Οι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ένα από τα Ι.Ε.Κ. στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει, κάθε Σεπτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο, όπως αυτό θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης.

3. Η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, καταχωρεί τα στοιχεία των αιτήσεων των υποψηφίων σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο το διαχειρίζεται κάθε Περιφέρεια.

4. Η υπηρεσιακή μονάδα Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας καταρτίζει και ανακοινώνει πίνακα αξιολόγησης κατά ειδικότητα με μοριοδότηση. Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και, αθροιστικά, για όλους τους υποψηφίους, επιλεγέντες και επιλαχόντες.

5. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων αποτελούν τα ακόλουθα: 

i. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομα¬στικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η   διεύθυνση κατοι¬κίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδι¬κοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]

ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντί¬γραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοί¬τησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελι¬κός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία [υποχρεωτικό]

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατη¬ρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου [υποχρεωτικό].

iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευ¬θύνη του υποψηφίου.

vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

vii. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου First Certificate ή άλλης οριζόμενης γλώσσας εκτός της ελληνικής, αντίστοιχου επιπέδου, σε ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. [υποχρεωτικό με βάση την ειδικότητα]

viii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως ισχύει.

6. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

i. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Ι.Ε.Κ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

ii. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα: Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα η ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 5 μόρια με ανώτατο όριο τα 20.

iii. Η ηλικία του υποψηφίου, 2 μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.

iv. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΄Ενωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, (5) πέντε μόρια.

v. Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

7. Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

 

Σχόλια   

 
+8 #6 Πέτρος Καραστάθης 22-05-2013 08:35
3.4. Επιλογή Καταρτιζομένων
Πρόβλημα: Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών ΙΕΚ έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια να χρησιμοποιεί το σύστημα επιλογής καταρτιζομένων. Δεν ισχύει γι’ αυτά το «ανοίξαμε και σας περιμένουμε». Στα περιφερειακά ΙΕΚ οι διευθυντές «τρέχουν» μέχρι τη τελευταία μέρα των εγγραφών να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό σπουδαστών για την λειτουργία των ειδικοτήτων.
Πρόταση :
Η ανακοίνωση των ειδικοτήτων πρέπει να γίνεται με τη λήξη του σχ. έτους έτσι ώστε α) οι γονείς και οι μαθητές να γνωρίζουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη πόλη τους και να κάνουν έγκαιρα το προγραμματισμό τους, και
β) να υπάρχει επαρκής χρόνος στη διεύθυνση του ΙΕΚ προκειμένου να γνωστοποιήσει καλύτερα τις προσφερόμενες ειδικότητες και να προκύπτει έτσι μεγαλύτερος αριθμός καταρτιζομένων.
Παράθεση
 
 
+6 #5 Ιωάννης Δημ.Κατσίρης 16-05-2013 04:28
Απαιτείτε μεγαλύτερη ενημέρωση και δημοσιότητα για τις ειδικότατες που θα λειτουργήσουν σε επίπεδο Περιφέρειας. Ισως η ΠΕΕΚ κάθε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ να πρέπει να συνεδριάζει νωρίτερα, στη συνέχεια να γίνεται συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ κάθε έτους να γνωρίζουμε τις ειδικότητες.
Παράθεση
 
 
+7 #4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 15-05-2013 12:34
***Ανακοίνωση των νέων ειδικοτήτων στο τέλος Ιουνίου, ώστε οι υποψήφιοι να προγραμματίσουν τις σπουδές τους εγκαίρως και να μην ψάχνουν ειδικότητες στα ιδιωτικά ΙΕΚ των μεγάλων πόλεων.
***Σαφής οδηγία για το ποιός θεωρείται τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Π.Χ.: Ένας έγγαμος ανήκει στην παραπάνω κατηγορία; Θα πληρώσει και μειωμένα δίδακτρα;
Παράθεση
 
 
+11 #3 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 14-05-2013 10:58
Στη μοριοδότηση της ηλικίας να δευρυνθεί το όριο στα 25 έτη διότι όλο και μεγαλύτεροι εμφανίζονται για νέα ειδίκευση. Επιβάλλεται να τους δίνεται μια ακόμη ευκαιρία σε σχέση με τους νεώτερους.
Παράθεση
 
 
+7 #2 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13-05-2013 11:39
- Ανακοίνωση/προβ ολή των ειδικοτήτων νωρίτερα... Συνήθως έρχονται υποψήφιοι μετά τη λήξη των αιτήσεων.
- Επίσης, παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν αίτηση οι μεταξεεταστέοι του Σεπτεμβρίου.
Παράθεση
 
 
+4 #1 Κατής Ασημάκης 13-05-2013 09:30
Για την παράγραφο 1.
Μήπως να αναγραφεί η φράση 3 μήνες, αντί 3 ημέρες;
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ