1.11. Πρακτική άσκηση

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., πριν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του Δημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

2. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες.

3. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών μιας ειδικότητας.

4. Οι φορείς, στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, μπορεί να αναζητηθούν από τους ίδιους τους αποφοίτους, με ή χωρίς την υποστήριξη του Ι.Ε.Κ.

5. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη, εκτός από τις περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας. Οι περιπτώσεις που (α) λόγοι ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, προβλήματα υγείας που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, κ.α., ή (β) λόγοι εκτός υπαιτιότητας του ασκούμενου, που επιβάλλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, όπως διακοπή λειτουργίας φορέα, υπηρεσίας ή επιχείρησης, εξετάζονται από την κατωτέρω Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποφασίζει για το βάσιμο ή μη της διακοπής της πρακτικής άσκησης και της συνέχισής της σε επόμενο χρόνο.

6. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος θα πρέπει να ενημερώνει το Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης ή τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7. Οι ασκούμενοι δεν μπορούν να απουσιάζουν από την πρακτική άσκηση περισσότερες από 15 ημέρες συνολικά.

8. Η εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

9. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, ρόλοι που μπορεί να ανατίθενται και σε προσωπικό των Ι.Ε.Κ., διενεργείται από:

(α) την Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: αποτελείται από το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης και το Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται

   • η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των αποφοίτων σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και ο έλεγχος της συνάφειας του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο κατάρτισης του αποφοίτου
   • η τακτική παρακολούθηση, μέσω συνεδριάσεων, της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
   • η λήψη αποφάσεων και μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
   • η συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, με βάση και τις κατωτέρω εκθέσεις του Συντονιστή και του Συμβούλου

(β) το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης: αντικείμενό του αποτελεί η σύνδεση επιχειρήσεων με τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ., η παρακολούθηση της παρουσίας των καταρτιζομένων στην πρακτική άσκηση, η αξιοποίηση του πρακτικά ασκούμενου από την επιχείρησησε σχέση με το αντικείμενο πρακτικής άσκησης, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση, η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων.

(γ) το Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης: αντικείμενό του αποτελούν οι συνεδρίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για την ανάδειξη των δεξιοτήτων των πρακτικά καταρτιζομένων, η διαχείριση των σχέσεων των καταρτιζομένων με τους εργοδότες (διαχείριση συγκρούσεων), η διερεύνηση της προοπτικής απασχόλησης ή της δημιουργίας θέσης εργασίας του πρακτικά ασκούμενου σε συνεργασία με τον συντονιστή (επιδότηση θέσης, σύνδεση με άλλα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης), η υποστήριξη της κινητικότητας του ασκούμενου, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης

10. Οι απόφοιτοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Ι.Ε.Κ. της έδρας του φορέα, της υπηρεσίας ή της επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση ή, εφόσον δεν υπάρχει, στο πλησιέστερο αυτού.

11. Οι ακριβείς όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες πρακτικής άσκησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

12. Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

 

Σχόλια   

 
+3 #17 ALUMNI IST COLLEGE 24-05-2013 09:09
Σας παρακαλούμε να υπάρξει πρόβλεψη σε ανάλογη δράση και για τους αποφοίτους Κολεγίων ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα πρακτικής άσκησης προκειμένου μέσω αυτής της συμμετοχής τους να συμπληρωθεί επαρκώς η κατάρτισή τους αφού σύμφωνα με το Νόμο 4093|2012 (ΦΕΚ 222/Τεύχος Α’/12-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4111|2013 (ΦΕΚ 18/Τεύχος Α’/25-01-2013) τροποποιείται το Π.Δ 38|2010 και επεκτείνεται η αναγνώριση των πτυχίων των Αποφοίτων Κολλεγίων που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε σε αποφοίτους Κολλεγίων είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ.
Παράθεση
 
 
+1 #16 Αννυ Μπάβα 24-05-2013 09:04
Ενώ προβλέπεται με σχετικά νομοθετήματα η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές των ΙΕΚ και των ΤΕΙ, δεν υφίσταται κάτι αντίστοιχο για τα Κολλέγια και θεωρούμε αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρξει δυνατότητα και πρόβλεψη για τους φοιτητές των Κολλεγίων, ώστε να εμπλουτίζεται η εκπαίδευσή τους και με επαγγελματική εμπειρία, χρήσιμη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική και επιβεβλημένη η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών Κολλεγίων σε παρόμοια με αυτό προγράμματα πρακτικής άσκησης.
Παράθεση
 
 
+2 #15 ΣΥΝΔ.ΕΛΛΗΝ.ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ 24-05-2013 06:54
Σας παρακαλούμε να υπάρξει πρόβλεψη και για τους αποφοίτους μας ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα πρακτικής άσκησης προκειμένου μέσω αυτής της συμμετοχής τους να συμπληρωθεί επαρκώς η κατάρτισή τους και να μπορέσουν να γνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Κ. Καρκανιάς Ι. Βερβερίδης Πρόεδρος Γεν.Γραμματέας
Παράθεση
 
 
+3 #14 ΣΥΝΔ.ΕΛΛΗΝ.ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ 24-05-2013 06:53
Σύμφωνα με το Νόμο 4093|2012 (ΦΕΚ 222/Τεύχος Α’/12-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4111|2013 (ΦΕΚ 18/Τεύχος Α’/25-01-2013) τροποποιείται το Π.Δ 38|2010 και επεκτείνεται η αναγνώριση των πτυχίων των Αποφοίτων Κολλεγίων που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε σε αποφοίτους Κολλεγίων είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Έτσι οι απόφοιτοι μας μπορούν να έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.
Παράθεση
 
 
+3 #13 Σπυράτου Αικατερίνη 24-05-2013 03:02
Η πρακτική άσκηση είναι σημαντική και πρέπει να επιβλέπεται.Είν αι απαραίτητη η ύπαρξη υπεύθυνου ο οποίος θα έχει σαν αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης , αλλά και τη διασύνδεση των αποφοίτων με υπηρεσίες,επιχε ιρήσεις κ.λ.π που θα μπορεί να κάνουν πρακτική.
Παράθεση
 
 
+4 #12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 22-05-2013 10:11
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Η ΠΑΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.
Παράθεση
 
 
+7 #11 Πέτρος Καραστάθης 22-05-2013 08:19
1.11. Πρακτική άσκηση
Επειδή είναι γνωστή η αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης πρέπει να παρακινήσουμε όλους τους αποφοίτους να γνωρίσουν στη πράξη το αντικείμενο της κατάρτισης τους (απ’ τη θεωρία στη πράξη), αλλά και τους εργοδότες να τους δοκιμάσουν.
Πρόταση: Θα πρέπει αν όχι να γίνει υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όσους καταρτιζόμενους δεν έχουν ήδη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της κατάρτισης, τουλάχιστον να μοριοδοτείται η πρακτική άσκηση και αυτό να αποτυπώνεται στη βαθμολογία του διπλώματος.
Παράθεση
 
 
+3 #10 ΠΑΣΚΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 20-05-2013 10:17
Επειδή η πρακτική άσκηση είναι σημαντική και κατά διαστήματα επιβαρύνει αρκετά το προσωπικό, προτείνω τον ορισμό συντονιστή όπως ήταν πρίν.
Παράθεση
 
 
+14 #9 ΜΑΡΘΑ 20-05-2013 09:49
Σύνδεση του ΙΕΚ με την αγορά εργασίας. Οργάνωση γραφείων σταδιοδρομίας, σε κάθε ΙΕΚ ή ανα περιφέρεια, που θα μεριμνά τόσο για την πρακτική άσκηση όσο για την προώθηση των αποφοίτων στην απαχόληση.
Παράθεση
 
 
+9 #8 Κατής Ασημάκης 17-05-2013 11:32
Θα μπορούσε να ενταχθεί η πρακτική άσκηση σε χρηματοδοτούμεν ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ώστε η εξάμηνη πρακτική άσκηση να παρέχει κάποια φορολογικά μπόνους στον εργοδότη, με την υποχρέωση να κρατήσει τον πρακτικά ασκούμενο για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα (μετά τη λήξη), με σκοπό να αποκτήσει επιπλέον προϋπηρεσία, πολύ θετικό προσόν, αυξάνοντας την πιθανότητα για πιο μόνιμη σχέση συν-εργασίας.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ