Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων ΙΕΚ

 Δημόσια Διαβούλευση

Το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, όταν τα ΙΕΚ ιδρύθηκαν ως δομές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ωστόσο, οι απαιτήσεις και τα δεδομένα της δημόσιας πολιτικής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ώστε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να έχει καταστεί ανεπίκαιρο και σε πολλά σημεία του δυσλειτουργικό.

Με το Ν. 3879/2010 προβλέφθηκε η μεταφορά των δημοσίων ΙΕΚ στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ αυτών. Το Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της ΓΓΔΒΜ, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, προχώρησε στη σύνταξη σχετικού σχεδίου το οποίο αναρτάται σήμερα σε διαβούλευση. Το σχέδιο λαμβάνει ιδίως υπόψη της επικείμενη μετάβαση των δημοσίων ΙΕΚ στις Περιφέρειες και ενσωματώνει την εμπειρία της εφαρμογής του προϋφιστάμενου πλαισίου.

Το σχέδιο κανονισμού αποτελείται από πέντε ενότητες: Εκπαιδευτικό Πλαίσιο, Διασφάλιση Ποιότητας, Φοίτηση, Εκπαιδευτές, Οργάνωση - Διοικητική Λειτουργία.

Η δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό λειτουργίας Δ.ΙΕΚ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2013 και έληξε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 στις 14:30. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν με σχόλια, απόψεις και προτάσεις σε αυτόν τον διάλογο. Οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού κειμένου.  

 Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου "Κανονισμού Λειτουργίας ΔΙΕΚ" σε μορφή pdf

 

 

Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών 16817
1.2. Πιστοποίηση 17155
1.3. Σύνδεση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 7819
1.4. Αναγνώριση - Επαγγελματικά Δικαιώματα 12197
1.5. Ειδικότητες Α.Ε.Κ. - Περιφερειακά Προγράμματα Δ.Β.Μ. 8910
1.6. Προγράμματα σπουδών - πιστωτικές μονάδες 12427
1.7. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Σπουδών - Οδηγοί σπουδών - Τεχνικά Εγχειρίδια 24300
1.8. Αντιστοίχιση - Ισοτιμίες 8921
1.9. Κινητικότητα 6824
1.10. Εξ αποστάσεως κατάρτιση 17070
1.11. Πρακτική άσκηση 29213
1.12. Παροχή κινήτρων και αναγνώριση 10641
1.13. Δίδακτρα - Εξέταστρα 21996
1.14. Υπευθυνότητες - Διαφάνεια 6246
2.1. Αυτοαξιολόγηση - Δείκτες ποιότητας - Στοχοθέτηση 7999
2.2. Διαμορφωτική αξιολόγηση - Έρευνες 5964
2.3. Εξωτερική αξιολόγηση - Έλεγχος 5795
2.4. Επάρκεια εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών μέσων 8900
3.1. Έτος και εξάμηνα κατάρτισης 29122
3.2. Διάρκεια θεματικών ενοτήτων – παρουσίες – αριθμός εκπαιδευτών 9318
3.3. Διακοπές αργίες 16286
3.4. Επιλογή Καταρτιζομένων 13277
3.5. Εγγραφές 10735
3.6. Κατατάξεις 7389
3.7. Απαλλαγές θεματικών ενοτήτων 7251
3.8. Μετεγγραφές 8910
3.9. Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 9207
3.10. Βαθμολόγηση 8035
3.11. Πρόοδος καταρτιζόμενου 8748
3.12. Χαρακτηρισμός Φοίτησης 7714
3.13. Αποφοίτηση 6923
3.14. Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο 10949
3.15. Καταβολή διδάκτρων και εξέταστρων 7667
4.1. Επιλογή εκπαιδευτών 24181
4.2. Αξιολόγηση εκπαιδευτών 11708
4.3. Επιμόρφωση εκπαιδευτών 7452
5.1. Οργανωτική δομή - Αρμοδιότητες 16425
5.2. Επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού 6273
5.3. Εκπαιδευτικές συναντήσεις 5830
5.4. Υπηρεσιακά έντυπα και βιβλία 13678

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ